18.11.16

 

Kehtiv üldplaneering

Tahkuranna valla üldplaneering kehtestati Tahkuranna Vallavolikogu 31.05.2012.a määrusega nr 11.

Planeeritud Via Baltica trassikoridoris kehtivad maakasutustingimused on fikseeritud  Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu  "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" seletuskirjas (kättesaadav aadressil http://parnu.maavalitsus.ee/et/pohimaantee-nr-4-e67-tallinn-parnu-ikla-via-baltica-trassi-asukoha-tapsustamine-km-92-0-170-0)

Tallinna Ringkonnakohus on teinud 28.01.2016. a otsuse haldusasjas nr 3-12-1411 tühistada Tahkuranna valla üldplaneeringu seletuskirja punkti 2.3 "Teed ja tehniline infrastruktuur" teine lõik. 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG