« Tagasi

Kasvava metsa raieõiguse kirjaliku enampakkumise müügitingimused1. Tahkuranna vald müüb kirjalikul enampakkumisel raha eest Tahkuranna vallale kuuluva kasvava metsa raieõiguse Reiu küla Silla tee 4 maaüksuse eraldistel 3, 4, 6, 7 ja osaliselt eraldisel 8, kokku 7 ha lageraiet. Müük toimub vastavuses Tahkuranna Vallavolikogu otsusega 17.12.2015 nr 64 ning Tahkuranna vallavara valitsemise korraga.

2. OÜ Metsabüroo poolt on 2015 aastal koostatud metsamajandamiskava kümneks aastaks ja 11.12.2015. a. on väljastatud metsateatis reg. nr. 3778006801. Alghind on 80 000 (kaheksakümmend tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks 20 %. Hind sisaldab õigust raiejäätmete koristamiseks.

3. Puidu ja raiejäätmete ladustamiseks tuleb kasutada Tõllapulga 3 kinnistut. Peale raietööde lõppu peab olema Tõllapulga 3 asuv kinnistu puidust, võimalikust metsast kaasa tulevast pinnasest (sopast jms) ja raiejäätmestest koristatud ja silutud hiljemalt 2 kuu jooksul.

4. Enampakkumisele laekunud pakkumiste avamine toimub 19.01.2016. a. algusega kell 10.15 Uulus Tahkuranna Vallavalitsuse ruumes (II korrusel, ruum 203).

5. Kohapeal saab dokumentide ja nimetatud varaga tutvuda eelnevalt kokkulepitaval ajal.

 

6. Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on Tahkuranna Vallavalitsuse kontole nr EE921010902001672004 makstud osavõtumaks 1 % ja tagatisraha vähemalt 10 % alghinnast.

7. Enampakkumisele esitatavad ostusoovid tuleb esitada Tahkuranna Vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 19.01.2016. a. kell 10.00. Esitada tuleb tagatisraha ja osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid, isikut tõendav dokument (ID kaart või pass). Juriidilisel isikul lisaks volikiri juhul, kui ei ole tegemist enampakkumisel osaleva juriidilise isiku allkirjaõigusliku isikuga, juhatuse otsus enampakkumisel osalemise kohta ja enampakkumise tulemusel ostuõiguse tekkimisel väljaostukohustuse kohta. Ostusoovi võib esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile tahkuranna@tahkuranna.ee .

8. Kogu ostusumma peab olema vallavalitsuse arvele laekunud enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostja on kohustatud ilmuma ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt kolme kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Juhul kui enampakkumise võitja loobub ostust või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks, enampakkumisel osalejale ei tagastata tagatisraha. Müügilepingu sõlmimise korral arvestatakse tagatisraha müügihinna hulka. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

9. Osalejatele, kellel ei õnnestunud soetada kasvava metsa raieõigust, kantakse tagatisraha tagasi arveldusarvele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.

10. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavolikogu.

Lisa 1: Metsateatis reg. nr. 3778006801

 

Lisainfo: Karel Tölp, vallavanem, tel. 56 673 533, e-post:   tahkuranna@tahkuranna.ee