8.12.15

 

 

Tahkuranna valla heakorraeeskiri

 

Tahkuranna Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel:

Tahkuranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) kohustus on:
1) tagada kohalike maanteede, teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade ja
muude üldkasutatavate territooriumide korrashoid ning teehoiutööde läbiviimine,
sõlmides vastavaid lepinguid, tehes ettekirjutusi ja määrates kohustusi, mis tulenevad
kehtivatest õigusaktidest või käesolevast eeskirjast;
2) kindlustada avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate
korrasolek ning tagada sinna juurdepääs.

Heakord avalikes kohtades, üldkasutatavates veekogudes ja veekogude ääres:
(1) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja
teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal, nende korrasoleku tagab omanik.(2) Veoste ja koormate vedajad ning põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei
tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või
kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust
reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja vallavalitsusele.
(3) Avalikes kohtades on keelatud:
1) prahi mahaloopimine ja igasugune reostamine;
2) puude, taimede ja muru kahjustamine;
3) puude ja põõsaste raie ning kärpimine.
4) puude ja põõsaste istutamine ning hekkide rajamine ilma vallavalitsuse kirjaliku kooskõlastuseta;
5) teekatte kahjustamine mis tahes viisil;
6) lõkke tegemine tiheasustusalal. Erandkorras on tiheasustusalal lubatud lõkketegemine kevad- ja sügishooajal mittetuleohtlikul perioodil;
(4) Üldkasutatavates veekogudes ja veekogude ääres on keelatud liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine.

Heakord avalikel üritustel, kauplemisel ja teenindamisel:
(1) Kauplemisel tuleb hoida korras kauplemisest mõjutatud ümbrus;
(2) Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal
ümbrus kohe korrastada.
(3) Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu prügikaste.
(4) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama ürituse territooriumi koristamise hiljemalt
üritusele järgneva päeva hommikul kella 8.00 või avaliku ürituse korraldamise loal märgitud ajaks.
(5) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama piisava arvu prügikaste ning vajadusel
käimlaid. Ürituse korraldaja võib nõuda üritusel kauplejatelt prügikastide paigaldamist.

Ehitus-, remonditööde tegija kohustused:
(1) Ehitus-, remonditööde tegija on kohustatud:
1) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
2) vältima objektilt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele;
3) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.
(2) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

Kinnistu, ehitise omaniku kohustused:
(1) Kinnistu, ehitise omanik on kohustatud:
1) tagama hoovide ja tootmishoonete ümbruse üldine puhtus ja kord temale kuuluva või tema kasutuses oleva maa-ala piirides;
2) tagama kinnistul ehitusmaterjali, küttepuude jms korrastatud hoidmine;
3) hoidma korras hoonete fassaadid ja piirded;
4) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
5) õigeaegselt pügama hekki, kärpima puude ja põõsaste oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivaid tehnilisi vahendeid; elektri- või sideliinidesse ulatuvatest puudest ning põõsastest teavitama vastavaid ametiasutusi;
6) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;
7) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu, korraldama niitmise ja prahi koristamise;
8) taotlema raieluba tiheasustusalal kõrghaljastuse (v.a viljapuude, marjapõõsaste) eemaldamiseks;
9) tagama katusele, räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja jää eemaldamise liiklejaile ohutul viisil;
10) juriidilisel isikul tagada oma territooriumi üldkasutataval alal lume- ja libedusetõrje;
11) järgima okste põletamisel metsa ja taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõudeid.

Keelatud teod:
1) lasta pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni- või sadeveetorustikku õli ja muid määrdeaineid, söövitavaid, kergestisüttivaid ja terava lõhnaga aineid, samuti sõnnikut ja virtsa või juhtida pinnasesse, kuivendussüsteemidesse mis tahes reovett;
2) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korra vastaselt;
3) koguda ja ladustada prügi selleks mitte ettenähtud kohtadesse ja viisil;
4) hoida tänaval, kinnistul või avalikus kohas selle üldist välisilmet rikkuvaid esemeid;
5) kloppida rõdudel või aknast välja vaipu, visata välja olmejäätmeid;
6) tekitada vibratsiooni, tolmu või ülenormatiivset müra, kui sellega rikutakse kaasinimeste rahu;
7) kuhjata sõiduteele lund;
8) reostada või risustada valla territooriumi.

Heakord loomapidamisel
(1) Loomapidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes ja sellekohast kasutusluba omavates hoonetes nii, et oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.
(2) Karjatatavaid loomi tuleb hoida nii, et nad ei pääseks võõrale territooriumile.
Omanik on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt.
(3) Igapäevasel karjaajamisel on karjateena keelatud kasutada avalikke teid, välja arvatud vallavalitsusega kooskõlastatud ülekäigukohad.
(4) Loomapidamisega tekkinud reostus tuleb likvideerida kohe, reostamisega tekitatud kahju peab korvama looma omanik.

Nõuded kaevamistööde teostamisele
Kaevetöödel peab lähtuma Tahkuranna valla kaevetööde eeskirjast.

 

 

Toimetaja: IRIS RISTMÄE