« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 25.01.2018. a istung

 

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub 25. jaanuaril 2018. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine (otsuse eelnõu nr 1)
 2. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine määruse eelnõu nr 1)
 3. Huvihariduse ja huvitegevuse kava 31.09.2017-31.12.2018 kinnitamine (otsuse eelnõu nr 2)
 4. 2018. aasta maamaksumäära kehtestamine ning täiendava maamaksuvabastuse andmise korra kehtestamine (määruse eelnõu nr 2 )
 5. Hajaasustuse programmis osalemine (otsuse eelnõu nr 3)
 6. Häädemeeste Vallavolikogu 06.veebruari 2014.a määruse nr 3 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine (määruse eelnõu nr 3 )
 7. Häädemeeste Vallavolikogu 09.novembri 2017.a määruse nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord" muutmine (määruse eelnõu nr 4)
 8. Häädemeeste Vallavolikogu 30.novembri 2017 määruse nr 3 "Palgajuhend" muutmine (määruse eelnõu nr 5)
 9. Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks astumine ning esindajate määramine (otsuse eelnõu nr 4)
 10. Vallavalitsuse liikme kinnitamine (otsuse eelnõu nr 5)
 11. Varaliste kohustuste võtmine ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (I lugemine) (otsuse eelnõu nr 6)
 12. Varaliste kohustuste võtmiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine (I lugemine) (otsuse eelnõu nr 7)
 13.  Loa andmine hanke korraldamiseks (otsuse eelnõu nr 8)
 14. Teenistuslähetusse saatmine (otsuse eelnõu nr 9)
 15. Valla valimiskomisjonis muudatuste tegemine (otsuse eelnõu nr 10)
 16. Häädemeeste Vallavolikogu 21.detsembri 2017 otsuse nr 44 "Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine"  muutmine (otsuse eelnõu nr 11)
 17. Häädemeeste Vallavolikogu 09.11.2017 otsuse nr 9 „Häädemeeste Vallavolikogu esindajate nimetamine valla koolide hoolekogudesse" muutmine (otsuse eelnõu nr 12)
 18. Valla esindaja nimetamine MTÜ-sse Pärnu Lahe Partnerluskogu ja MTÜ-sse Liivi Lahe Kalanduskogu (otsuse eelnõu nr 13)
 19. Vaideotsused Sirje Jõgiste vaietele 21.12.2017 ja 03.01.2017. (otsuse eelnõud nr 14 ja nr 15)
 20. Vallavara valitsemise kord (I lugemine) (määruse eelnõu nr 6)
 21. Häädemeeste valla hankekord (I lugemine) (määruse eelnõu nr 7)
 22. Häädemeeste valla 2018.aasta eelarve (I lugemine) (määruse eelnõu nr 8)
 23. Informatsioon

Ettevõtlusest teavitamine

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.