« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI humanitaarvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks alates 20. jaanuarist 2018. a.

 

 

Töökabineti asukoht:

Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.

 

Teenistusülesanded:

 • Alus-, alg-, põhi-, ja gümnaasiumiharidusega seonduvate küsimuste korraldamine;
 • Lastekaitsealase töö koordineerimine;
 • Sotsiaalhoolekande alase töö koordineerimine;
 • Kultuurialase tegevuse ja raamatukogude töö suunamine ja koordineerimine;
 • Huviharidusalase tegevuse koordineerimine;
 • Haldusala juhtimiseks vajaliku aruandluse koostamine;
 • Haldusalavaldkondade arengukavade väljatöötamine ja elluviimine;
 • Haldusala valdkondade eelarvete koostamisel osalemine ja tehtud kulutuste jälgimine;
 • Ettepanekute ja õigusaktide eelnõude esitamine vallavalitsusele ja vallavolikogule oma haldusvaldkondi puudutavates küsimustes;

Nõuded kandidaadile:

 • Haridusvaldkonna alane kõrgharidus, kasuks võib tulla sotsiaalvaldkonna alane kõrgharidus;
 • Peab tundma riigi põhikorda, kodanike põhiõigusi ja vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;
 • Peab tundma kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte ja asjaajamiskorra aluseid;
 • Peab tundma avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte;
 • Peab tundma oma töövaldkonda reguleerivaid akte ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma.
 • Ametnikul peavad olema üldised teadmised avaliku sektori majandustegevusest ja eelarve koostamise põhimõtetest.
 • Peab oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammige ja andmekogude kasutamist;
 • Peab oskama koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
 • Peab oskama eesti keelt kõrgtasemel.

Tingimused ja lisainfo

 • Allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise
 • Elulookirjeldus
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendav dokument või selle ärakiri
 • Konkursil osaleja soovil muud dokumendid

Ametikohale kandideerimiseks esitada kandideerimisdokumendid kinnises ümbrikus märgusõnaga "HUMANITAARVALDKONNA ABIVALLAVANEMA KONKURSS"  Häädemeeste Vallavalitsuse kantseleisse või posti teel Häädemeeste Vallavalitsus (Tahkuranna Vallavalitsus), Uulu, Pargi tee 1, 86502 Pärnumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tahkuranna@tahkuranna.ee hiljemalt   03.01.2018 kell 10.00.  

Info tel 444 8890 või 5667 3533