26.06.17

 

 

Sotsiaalhoolekanne
 

     

Sotsiaalhoolekande ülesanded on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja vältimatu sotsiaalabi andmine või abi andmisega seonduva korraldamine; sotsiaalsete erivajadustega inimeste kaitse korraldamine; kohaliku sotsiaalregistri pidamine ning laekuva informatsiooniga töötamine Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras; kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla arengukava osana.


Sotsiaalteenused on:

 • sotsiaalnõustamine - isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks;

 • proteeside, ortopeediliste ja teiste abivahendite saamisega seonduv;

 • koduteenused - kodustes tingimustes osutatavad teenused, aitamaks isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla;

 • eluasemeteenused - isiku või perekonna eluruumiga kindlustamine juhul, kui seda ei olda võimeline ise tagama;

 • hooldamine perekonnas - isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka hooldatav ei kuulu;

 • hooldamine ja rehabilitatsioon hoolekandeasutuses;

 • toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused.


Sotsiaaltoetused on:

 • toimetulekutoetus - makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu netosissetulek jääb peale eluasemega seonduvate kulude tasumist alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri;

 • täiendavad sotsiaaltoetused- makstakse nii kohaliku omavalitsuse eelarvest (volikogu poolt kehtestatud korras), riigieelarvest (Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras) kui ka muudest allikatest eraldaja poolt esitatud tingimustel).


Toetusi makstakse Tahkuranna valla elanikeregistris olevatele inimestele.

Sotsiaalsete erivajadustega inimeste kaitse on:

 • laste hoolekanne;

 • puuetega isikute sotsiaalhoolekanne;

 • vanurite sotsiaalhoolekanne. 


Toimetulekutoetus

Lapsehoiuteenusest ja Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Lastekaitsealased toimingud, mida korraldab vald

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG