8.12.15

 

Heakord loomapidamisel

Loomapidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes ja sellekohast kasutusluba omavates hoonetes nii, et oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

Karjatatavaid loomi tuleb hoida nii, et nad ei pääseks võõrale territooriumile.

Omanik on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt.

Igapäevasel karjaajamisel on karjateena keelatud kasutada avalikke teid, välja arvatud vallavalitsusega kooskõlastatud ülekäigukohad.

Loomapidamisega tekkinud reostus tuleb likvideerida kohe, reostamisega tekitatud kahju peab korvama looma omanik.

 

Toimetaja: IRIS RISTMÄE