Ehitusseadustik : https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015011

Projekteerimine

Ehitusseadustiku kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloa kohustusega hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks enam kui 33 % esialgsest mahust või juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimuste taotluse  läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

Ehitamine

Ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkus ehitamisel on Ehitusseadustiku  lisas 1 nimetatud juhtudel:

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf

Riigilõivud ehitamisel (Riigilõivuseadus- https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015037)

Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivueurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

 Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Ehitiste kasutusele võtmine

Kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkus ehitise kasutusele võtmisel on nõutav Ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul:

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_2.pdf

Riigilõivud ehitiste kasutusele võtmisel

Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

 Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Teatised, ehitus- ja kasutusloa taotlused tuleb esitada vallavalitsusele. Ehitusküsimustes pöörduda valla ehitus- ja kommunaalnõuniku Alar Vahtra poole (kontaktid leiate Ametnike alt).

Taotluste vormid leiate siit: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Üle 20m2 ehitiste arvelevõtmine Ehtisregistrisse

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks ka ehitisregistri andmed, mille käigus tuleb kanda registrisse kõik sinna seni kandmata üle 20 m2 hooned (kuurid, kasvuhooned, varjualused, keldrid, garaažid). Kui hoone on registrist puudumisest hoolimata rajatud igati õiguspäraselt ning omanikul on olemas vastavad dokumendid (maakasutusõigus, ehitusluba, riikliku vastuvõtukomisjoni akt, hoone toimik või muud dokumendid), kannab vald ehitise nende dokumentide ja andmete esitamise teatise alusel registrisse. 

Peale 1. juulit on ebaseaduslike hoonete seadustamise eest tasutava riigilõivu suuruseks 500 eurot.   Sellest lähtuvalt soovitame kontrollida oma hoonete olemasolu Ehitisregistris, kas siis veebikeskkonnas aadressil www.ehr.ee või pöördudes valla registripidaja või ehitus- ja kommunaalnõuniku poole telefonil 444 8893 või 5300 6898.

 

Riigilõivud ja maksmine

Riigilõivu saab kanda Tahkuranna Vallavalitsuse SEB arveldusarvele

EE921010902001672004.

Selgitusse märkida kas ehitusloa, kasutusloa või projekteerimistingimuste läbivaatamise eest ja ehitise asukoha aadress.