6.02.17


Detailplaneeringute menetlemine

Detailplaneeringu algatamise soovi korral täitke juuresolev algatamise taotlus (pdf) 

  1. kui taotleja/kinnistuomanik on juriidiline isik, lisada äriregistrinumber
  2. tegevuse kirjelduse juures märkida, mis on detailplaneeringu peamine põhjus (nt tee eraldamine, ala elamukruntideks jagamine vms)
  3. kehtiv/kavandatav sihtotstarve vastavalt maakatastri terminitele (elamumaa, maatulundusmaa vms)
  4. uushoonestuse kirjeldus – kirjeldada kavandatavaid hooneid (korruselisus, kõrgus, ehitusalune pindala, üksik-, paaris- või korruselamud, abihoonete hulk, muud hooned)
  5. teed – rajatavad, olemasolevad ja eraldatavad teed, vallale üleantavad teed, nende katte liik
  6. veevärk ja kanalisatsioon – ühisveevärgiga liitumine, uue puurkaevu rajamine, kanalisatsioonilahendus
  7. kas detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut? Valla üldplaneeringukaart on kättesaadav siit.
  8. kas detailplaneeringuga kavandatakse kalda ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamist? Reiu ja Ura jõel on ehituskeeluvöönd 50 m (metsamaa puhul 100 m).
  9. detailplaneeringuala asukohaskeem suuremas mõõtkavas nii, et oleks arusaadavalt näha ala asukoht küla mastaabis
  10. detailplaneeringulahenduse eskiisil märkida teede ja hoonestuse orienteeruv asukoht