« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI ehitusvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks alates 20. jaanuarist 2018. a.

 

Töökabineti asukoht:

Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.

 

Teenistusülesanded:

 • Vallavara haldamise ja ehitamise strateegia koostamine ning vallavara haldamise korraldamine;
 • Ehitus-, maa-, keskkonna- ja vallavaraga seonduvate küsimuste koordineerimine;
 • Vallavaraga seotud ehitusprojektide juhtimine;
 • Haldusala juhtimiseks vajaliku aruandluse koostamine;
 • Haldusalavaldkondade arengukavade väljatöötamine ja elluviimine;
 • Haldusala valdkondade eelarvete koostamisel osalemine ja tehtud kulutuste jälgimine;
 • Ettepanekute ja õigusaktide eelnõude esitamine vallavalitsusele ja vallavolikogule oma haldusvaldkondi puudutavates küsimustes.

Nõuded kandidaadile:

 • Ehitusalane kõrgharidus;
 • Peab tundma riigi põhikorda, kodanike põhiõigusi ja vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;
 • Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra aluste tundmine;
 • Kasuks tuleb avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • Kasuks tuleb oma töövaldkonda reguleerivate aktide tundmine;
 • Ametnikul peavad olema üldised teadmised avaliku sektori majandustegevusest ja eelarve koostamise põhimõtetest.
 • Peab oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammige ja andmekogude kasutamist;
 • Kasuks tuleb õigusaktide eelnõude ja haldusaktide koostamise oskus ja kogemus;
 • Peab oskama eesti keelt kõrgtasemel.

Tingimused ja lisainfo

 • Allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise
 • Elulookirjeldus
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendav dokument või selle ärakiri
 • Konkursil osaleja soovil muud dokumendid

Ametikohale kandideerimiseks esitada kandideerimisdokumendid kinnises ümbrikus märgusõnaga "EHITUSVALDKONNA ABIVALLAVANEMA KONKURSS"  Häädemeeste Vallavalitsuse kantseleisse või posti teel Häädemeeste Vallavalitsus (Tahkuranna Vallavalitsus), Uulu, Pargi tee 1, 86502 Pärnumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tahkuranna@tahkuranna.ee hiljemalt   03.01.2018 kell 10.00.  

Info tel 444 8890 või 5667 3533