« Tagasi

Tahkuranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HUMANITAARNÕUNIKU ametikoha täitmiseks alates 18. septembrist 2017

Teenistusülesanded:

 • Alus-, alg- ja põhiharidusega seonduvate küsimuste koordineerimine;

 • Lastekaitsealase töö korraldamine, laste ja vanemate nõustamine;

 • Sotsiaalhoolekande alase töö korraldamine

 • Kultuurialase tegevuse ja raamatukogude töö suunamine ja koordineerimine;

 • Huviharidusalase tegevuse koordineerimine

 • Haldusala juhtimiseks vajaliku aruandluse koostamine

 • Haldusalavaldkondade arengukavade väljatöötamine ja elluviimine

 • Haldusala valdkondade eelarvete koostamisel osalemine ja tehtud kulutuste jälgimine

 • Ettepanekute ja õigusaktide eelnõude esitamine vallavalitsusele ja vallavolikogule oma haldusvaldkondi puudutavates küsimustes

 

Nõuded kandidaadile:

 • Haridus- või sotsiaalvaldkonna alane kõrgharidus; vajadusel valmis õppima asuma/täiendama ennast lastekaitse-sotsiaalpedagoogika valdkonnas.

 • Peab tundma riigi põhikorda, kodanike põhiõigusi ja vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;

 • Peab tundma kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte ja asjaajamiskorra aluseid;

 • Peab tundma avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte;

 • Peab tundma oma töövaldkonda reguleerivaid akte ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma.

 • Ametnikul peavad olema üldised teadmised avaliku sektori majandustegevusest ja eelarve koostamise põhimõtetest.

 • Peab oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja

 • tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamist;

 • Peab oskama koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;

 • Peab oskama eesti keelt kõrgtasemel.

 

Tingimused ja lisainfo

 • Sooviavaldus, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asuda ja olulisemaid eesmärke lähiaastatel

 • Allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise

 • Elulookirjeldus

 • Haridust tõendav dokument või selle ärakiri

 • Konkursil osaleja soovil muud dokumendid

 

Ametikohale kandideerimiseks esitada kandideerimisdokumendid kinnises ümbrikus märgusõnaga "KONKURSS" Tahkuranna Vallavalitsuse kantseleisse või posti teel Tahkuranna Vallavalitsus, Uulu, Pargi tee 1, 86502 Pärnumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tahkuranna@tahkuranna.ee hiljemalt 04.09.2017 kell 10.00.

Info tel 444 8890.