« Tagasi

Tahkuranna Vallavolikogu 44. istung


toimub neljapäeval, 27.aprillil 2017.aastal algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.

 

 

Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:

 

 1. Tahkuranna valla arengukava muutmise algatamine
 2. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
 1. Sundvalduse seadmine  SW Energia kasuks avalikes huvides toimiva kaugküttetorustiku talumiseks
 2. Sundvalduse seadmine Tahkuranna valla kasuks avalikes huvides toimiva veetorustiku talumiseks
 3. Haldusakti kehtetuks tunnistamine (Pihlakase kinnistu detailplaneering)
 4. Haldusakti kehtetuks tunnistamine (Tahkuranna valla ehitusmääruse uus redaktsioon)
 5. Tahkuranna Vallavolikogu otsuse 27.05.2014 nr 41 „Tööandja sõiduauto kasutamine" muutmine
 6. Arvamus 14.02.2017.a esitatud haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta
 7. Loa andmine arvelduslaenu taotlemiseks
 8. Tahkuranna valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2017-2020 kinnitamine
 9. Vallavara omandamine-Reiu k Tamme
 10. Vallavara omandamine-Reiu küla Tammeoksa 


  Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.