« Tagasi

Tahkuranna Vallavolikogu 43. istungtoimub kolmapäeval, 29.märtsil 2017.aastal algusega kell 16.00 Uulus volikogu saalis.

 

Päevakorda on esitatud järgmised küsimused:

 

 1. Võiste aleviku Allika tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 2. Reiu küla Linnaku kinnistu ranna kindlustusrajatise detailplaneeringu kehtestamine
 3. Isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ Golfer kasuks Reiu küla Kalevi pst T10 kinnistule ja Reiu küla Rae  kinnistule
 4. Reaalservituudi seadmine Ringi tn 2 kinnistu kasuks Võiste aleviku Sadama tn 12 kinnistule
 5. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
 6. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise korra kehtestamine
 7. Loa andmine hangete korraldamiseks

7.1 Tahkuranna valla teeäärte niitmine aastatel 2018-2021

7.2 Lumetõrjetöödeks Tahkuranna valla teedel aastatel 2017-2021

7.3 Tahkuranna valla avalike haljasalade hooldamine aastatel 2017-2021

 1. OÜ Vesoka laenu garanteerimine Reiu küla Tõllapulga survekanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti omaosaluse finantseerimiseks
 2. Audiitori määramine
 3. Tahkuranna valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2016-2019 muutmise algatamine
 4. Informatsioon

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.